نوشته‌های من

دریا

موج  آمد بوسه‌ می‌زند می‌خواهد بماند نمی‌تواند دریا صدایش

ادامه مطلب »