شعر

دریا

موج  آمد بوسه‌ می‌زند می‌خواهد بماند نمی‌تواند دریا صدایش

ادامه مطلب »

خورشید

از تو چه می‌خواهند،  خورشید! گنجیشکهای، پشتِ، پنجره‌ی، اتاقِ،

ادامه مطلب »